Điều khoản và Điều kiện sử dụng Chương trình dùng thử của Paykit (gọi chung là “Điều khoản dùng thử”) áp dụng cho Đơn vị chấp nhận thanh toán (“ĐVCNTT”) khi đăng ký sử dụng Chương trình dùng thử để trải nghiệm Giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit (“Chương trình dùng thử” hoặc “Chương trình”).
1. Điều kiện sử dụng Chương trình
1.1. Đối tượng áp dụng:
 • ĐVCNTT có nhu cầu đăng ký sử dụng Chương trình, được Paykit xác minh thông tin và đồng ý theo quy định của Paykit.
 • Để sử dụng Chương trình, Paykit sẽ cung cấp thông tin Môi trường dùng thử và Tài khoản dùng thử cho ĐVCNTT.
1.2. Quy định sử dụng: ĐVCNTT tham gia Chương trình cần tuân thủ các quy định sau
 • Sử dụng đúng mục đích: ĐVCNTT sử dụng Tài khoản dùng thử đúng mục đích trải nghiệm Giải pháp chấp nhận thanh toán Paykit.
 • Bảo mật thông tin: ĐVCNTT có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản dùng thử và không chia sẻ thông tin này cho người khác mà chưa được sự chấp thuận của Paykit. ĐVCNTT không được tiết lộ thông tin trực tiếp hay gián tiếp về Chương trình dùng thử (bao gồm hình ảnh giao diện chương trình, quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ, phần mềm...) cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý bằng email hoặc văn bản của Paykit.
 • Tuân thủ pháp luật: ĐVCNTT không được sử dụng Tài khoản dùng thử để thực hiện các hoạt động trái với quy định của Pháp luật và Paykit.
 • Dữ liệu: Paykit có quyền thu thập và sử dụng dữ liệu phát sinh trong quá trình ĐVCNTT sử dụng Chương trình cho mục đích nghiên cứu và cải thiện dịch vụ.
 • Quyền sở hữu trí tuệ: Tên thương hiệu, logo, trang web, phần mềm, tài liệu và cơ chế bảo mật, các giải pháp công nghệ, ứng dụng, báo cáo, ấn phẩm phục vụ thanh toán và/hoặc bất cứ phần nào cấu thành nên các yếu tố trên của Chương trình, độc lập hoặc kết hợp, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin khác mà ĐVCNTT có được trong quá trình sử dụng là tài sản độc quyền của Paykit và được bảo vệ bởi mọi quy định luật pháp hiện có đối với tên, thương hiệu, phần mềm, quy trình kinh doanh, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế đã đăng ký.
  Tất cả sao chép, thay đổi, đăng ký, sửa đổi hoặc bất cứ hành vi nào đối với bất cứ phần nào thuộc các yếu tố của quyền sở hữu trí tuệ nêu tại điều này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Paykit đều bị xem là vi phạm và ĐVCNTT đồng ý Paykit có toàn bộ quyền hạn để thực hiện các hành động hợp pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.
2. Hạn chế khi sử dụng Chương trình
 • Số lượng Tài khoản dùng thử: Paykit sẽ cung cấp duy nhất 01 Tài khoản dùng thử cho ĐVCNTT để sử dụng trên Môi trường dùng thử.
 • Tính năng: Trên Môi trường dùng thử, một số tính năng của Paykit có thể không được cung cấp hoặc có sự khác biệt so với Môi trường chính thức.
 • Giao dịch thanh toán: Các giao dịch thực hiện trên Môi trường dùng thử được thanh toán bằng Thẻ dùng thử do Paykit cung cấp, các giao dịch này không được xử lý bởi ngân hàng và không có bất kỳ khoản tiền thật nào được chuyển đi.
3. Thời hạn Chương trình
Thời gian dùng thử mặc định của Chương trình là 30 ngày. Paykit có quyền điều chỉnh thời hạn dùng thử và sẽ thông báo cho ĐVCNTT trong trường hợp có thay đổi.
4. Kết thúc Chương trình
 • Chương trình sẽ tự động kết thúc sau khi hết thời gian sử dụng hoặc khi ĐVCNTT vi phạm các Điều khoản dùng thử.
 • Sau khi kết thúc Chương trình, ĐVCNTT sẽ không thể tiếp tục sử dụng Tài khoản dùng thử và dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng có thể bị xóa.
5. Điều khoản chung
 • Các Điều khoản dùng thử được giới hạn bởi Điều Khoản Và Điều Kiện Đăng Ký & Sử Dụng Giải Pháp Chấp Nhận Thanh Toán Paykit (“Điều khoản và Điều kiện”) được công bố công khai tại website https://paykit.vn nếu chưa được quy định cụ thể trong Chương trình.
 • Trong trường hợp có nội dung mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa các Điều khoản dùng thử và các điều khoản còn lại trong Điều Khoản và Điều Kiện, các Điều khoản dùng thử sẽ được ưu tiên áp dụng.